آموزش تعلیمات دینی

گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
شهرزاد موسوی

استاد شهرزاد موسوی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه10 ، منطقه 1الی 6

کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی

نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ادبیات
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
طیبه مقدم

استاد طیبه مقدم

محل سکونت : تهران

محدوده : ستارخان.صادقیه.ایت الله کاشانی{مهران.اباذر.بهنام}.مرزداران.شهرک غرب. سعادت اباد

لیسانس / حقوق اسلامی

نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
عربی (تجربی و ریاضی)
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی (تجربی و ریاضی)
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی (تجربی و ریاضی)
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
مشاور کنکور
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
یعقوب یوسف وند

استاد یعقوب یوسف وند

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه 2 ، منطقه 10 ، منطقه 9

کارشناسی ارشد / حقوق جزا

نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل فراگیر
17 درصد تخفیف
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
قیمت هر ساعت (تومان) :
16,600
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
محمد صادق بیک میرزا

استاد محمد صادق بیک میرزا

محل سکونت : تهران

کارشناسی / فیزیک

نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
نام درس :
مشاوره
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
نام درس :
هندسه
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
نام درس :
دین و زندگی
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
زینب رجبی

استاد زینب رجبی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / تاریخ

نام درس :
منطق
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
نام درس :
تاریخ معاصر
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
فلسفه
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
1.7000000000000002 درصد تخفیف
نام درس :
تاریخ گردشگری
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
قیمت هر ساعت (تومان) :
68,810
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
68,000
نام درس :
مطالعات فرهنگی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
مطالعات اجتماعی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تاریخ ادبیات
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
مطالعات اجتماعی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
مطالعات اجتماعی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تاریخ
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
تاریخ
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محمود ممی زاده

استاد محمود ممی زاده

محل سکونت : تهران

محدوده : تهرانپارس،منطقه۱۳،نسیم شهر،اسلامشهر،شهریار،گلستان،سلطان آباد.

کارشناسی ارشد / مدرسی معارف

نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عربی (تجربی و ریاضی)
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عربی (انسانی)
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
حانیه هادی

استاد حانیه هادی

محل سکونت : تبریز

محدوده : بازار.دارایی. صاحب الامر. ابرسان. ارم.مفتح. راهنمایی. چای کنار. عباسی.

کارشناسی / علم اطلاعات و دانش شناسی

نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
75,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
قرآن
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
روانشناسی
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
مشاور تحصیلی
مقطع :
دیگر دوره ها
قیمت هر ساعت (تومان) :
95,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
75,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
75,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
شخصیت شناسی (enneagram)
مقطع :
مهارتهای زندگی
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
محل کار استاد
محمدعلی پروازدوانی

استاد محمدعلی پروازدوانی

محل سکونت : تهران

محدوده : همه مناطق

کارشناسی ارشد / علوم سیاسی

نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
28.000000000000004 درصد تخفیف
نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
قیمت هر ساعت (تومان) :
14,400
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
مطالعات اجتماعی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان عبری از مقدماتی تا پیشرفته
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
مهدی اسدی خلیل اللهی

استاد مهدی اسدی خلیل اللهی

محل سکونت : کرمانشاه

دانشجو ارشد / حسابداری

نام درس :
پیام های آسمانی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
teacher

استاد مهدی مصلح

محل سکونت : تهران

دانشجوی کارشناسی / نرم افزار

نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
شیمی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عربی (تجربی و ریاضی)
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
حسابان
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
HTML & CSS
مقطع :
برنامه نویسی
قیمت هر ساعت (تومان) :
110,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
آمار
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تعلیمات دینی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
دروس

مشاوره و راهنمایی

62918