گزینش شده توسط الواستاد
زهره حاجی رحیمی

استاد زهره حاجی رحیمی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه 10 ، منطقه 5

کارشناسی ارشد / ریاضی محض

امتیاز استاد : 672

رتبه در بین اساتید : 1768

تجربه کاربری : 18

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر