دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
لطیف صوفی

استاد لطیف صوفی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه یک الی هشت

کارشناسی ارشد / مدیریت صنعتی

امتیاز استاد : 1321

رتبه در بین اساتید : 47

تجربه کاربری : 51

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
آمار و احتمال مهندسی
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
تحقیق در عملیات
مقطع :
دروس تخصصی مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی عمومی
مقطع :
ریاضی
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی مهندسی
مقطع :
ریاضی
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
تجزیه و تحلیل آماری
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تصمیم گیری چند معیاره
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تصمیم گیری کمی
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
روش تحقیق(پروپوزال، پایان نامه و...)
مقطع :
دروس تخصصی مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
تجزیه و تحلیل آماری
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
آمار کارشناسی ارشد
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
آمار و کاربرد آن در مدیریت
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
آمار و کاربرد آن در حسابداری
مقطع :
آمار
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
SPSS
مقطع :
دیگر دوره ها
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698