مسعود ابراهیمیان

استاد مسعود ابراهیمیان

محل سکونت : تهران

محدوده : 22 منطقه تهران

کارشناسی ارشد / شیمی کاربردی

امتیاز استاد : 255

رتبه در بین اساتید : 51

تجربه کاربری : 5

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
شیمی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
75,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
85,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی عمومی 1
مقطع :
شیمی
قیمت هر ساعت (تومان) :
85,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی عمومی 2
مقطع :
شیمی
قیمت هر ساعت (تومان) :
95,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی تجزیه 1
مقطع :
شیمی
قیمت هر ساعت (تومان) :
105,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی تجزیه 2
مقطع :
شیمی
قیمت هر ساعت (تومان) :
110,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مقطع :
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مشاور تحصیلی
مقطع :
دیگر دوره ها
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
Word
مقطع :
عمومی کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
Excell
مقطع :
عمومی کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
Powerpoint
مقطع :
عمومی کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
شیمی
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ICDL
مقطع :
عمومی کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698