دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
کریم نقدعلی

استاد کریم نقدعلی

محل سکونت : تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی

امتیاز استاد : 350

رتبه در بین اساتید : 1247

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
علوم و فنون ادبی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد