دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
لیلا بنی طبا

استاد لیلا بنی طبا

محل سکونت : تهران

محدوده : غرب تهران

لیسانس / دبیری ریاضی

امتیاز استاد : 550

رتبه در بین اساتید : 1472

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
95,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698