دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
محمد امامی

استاد محمد امامی

محل سکونت : تهران

محدوده : کلیه مناطق تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد / بیو تکنولوژی

امتیاز استاد : 555

رتبه در بین اساتید : 1573

تجربه کاربری : 5

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698