آموزش زبان خارجی

بهفر گدازگر

استاد بهفر گدازگر

محل سکونت : تهران

محدوده : تجریش ، انقلاب ، پاسداران ، قیطریه ، ولی عصر ، ونک ، تهران پارس ، اکباتان

کارشناسی ارشد / مهندسی عمران

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان گرامر
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
آزمون TOEFL
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
سیدرضا پورطراح

استاد سیدرضا پورطراح

محل سکونت : تهران

محدوده : همه مناطق تهران

کارشناسی ارشد / حقوق

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
حقوق مدنی
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
آئین دادرسی مدنی
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
دروس حقوق
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
ترکی آذری
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
شهرزاد موسوی

استاد شهرزاد موسوی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه10 ، منطقه 1الی 6

کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
ادبیات
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
علوم و فنون ادبی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
5
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
گزینش شده توسط الواستاد
الدار روزبه

استاد الدار روزبه

محل سکونت : تهران

محدوده : تدریس در تمامی مناطق شهر تهران

کارشناسی ارشد / آموزش زبان انگلیسی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
زبان
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
زبان
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
زبان
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، محل کار فراگیر
هماهنگ با قیمت های الواستاد
سارا رستمیان

استاد سارا رستمیان

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه هشتم ،منطقه یکم ،مرکزی

کارشناسی / زیست شناسی سلولی ملوکولی ژنتیک

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
هستی محمدی

استاد هستی محمدی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / زبان

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
گزینش شده توسط الواستاد
حانیه رحمانی

استاد حانیه رحمانی

محل سکونت : تهران

کارشناسی / مهندسی صنایع غذایی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
زبان
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محل تدریس :
منزل استاد
نام درس :
زبان
مقطع :
آموزش های مفید مقطع ابتدایی
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محل تدریس :
منزل استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محل تدریس :
منزل استاد
نام درس :
صنایع غذایی
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل استاد
گزینش شده توسط الواستاد
teacher

استاد جواد زرین کلاه

محل سکونت : تهران

دکتری / جامعه شناسی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
جامعه شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
علوم اجتماعی
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
گزینش شده توسط الواستاد
آناهیتا ایمانی

استاد آناهیتا ایمانی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / شیمی فیزیک

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
علوم تجربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
نام درس :
علوم تجربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
نام درس :
انگلیسی Conversation
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
انگلیسی basic
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
نام درس :
انگلیسی pre-intermediate
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
نام درس :
انگلیسی Intermediate
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
گزینش شده توسط الواستاد
فهمیمه گلکار

استاد فهیمه گلکار

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / آموزش زبان انگلیسی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
زبان خارجی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
دروس

مشاوره و راهنمایی

66370698