گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
پری براتی زاده

استاد پری براتی زاده

محل سکونت : تهران

محدوده : 2 ، 17 ، 1 ، 3 ، 5

کارشناسی / علوم سیاسی

امتیاز استاد : 350

رتبه در بین اساتید : 83

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر