دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
مسعود شریعت زاده لنگرودی

استاد مسعود شریعت زاده

محل سکونت : تهران

محدوده : مناطق خارج از طرح ترافیک ، مناطق داخل از طرح ترافیک بعد از ساعت17 شب ، مناطق 1 الی 7 ، منطقه 22

کارشناسی / الکترونیک

امتیاز استاد : 550

رتبه در بین اساتید : 103

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698