دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
داود  سیفی پور

استاد داود سیفی پور

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه 10

دکتری / ریاضی محض گرایش هندسه ریمانی

امتیاز استاد : 650

رتبه در بین اساتید : 1253

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
حسابان
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698